-

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής κατανέμονται στα επτά (7) διδακτικά εξάμηνα. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα διακρίνονται ως προς:

  • Είδος Μαθήματος (ΕΜ) σε : Υ (Υποχρεωτικό), ΕΥ (Επιλογής Υποχρεωτικό), ΜΚ (Μάθημα Κατεύθυνσης).
  • Τύπο μαθήματος (ΤΜ) σε: ΜΥ (Μάθημα Υποβάθρου), ΜΕΠ (Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής), ΜΓΓ (Μάθημα Γενικών Γνώσεων),  ΜΑΔ (Μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων),
  • Κατηγορία Μαθήματος (ΚΜ) σε:  ΜΓΥ (Μάθημα Γενικής Υποδομής), ΜΕΥ (Μάθημα Ειδικής Υποδομής), ΜΕ (Μάθημα Ειδικότητας)

και χαρακτηρίζονται απο: Ώρες Θεωρίας (Θ), Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ), Ώρες Εργαστηρίου (Ε), Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) και Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Ακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ομαδοποιημένα κατά εξάμηνο σπουδών:

Α! Εξάμηνο

Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5101 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΥ ΜΓΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5102 Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΜΥ ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 180 6
5103 Ψηφιακά Συστήματα ΜΥ ΜΕΥ Υ 3 1 0 4 180 6
5104 Μαθηματική Ανάλυση και Γραμμική Άλγεβρα ΜΓΓ ΜΓΥ Υ 5 0 0 5 180 6
5105 Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα ΜΑΔ ΜΓΥ Υ 3 0 2 5 180 6
Σύνολα 17 9 26 900 30

Β! Εξάμηνο

Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5201 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΜΥ ΜΓΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5202 Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5203 Διακριτά Μαθηματικά ΜΥ ΜΓΥ Υ 5 0 0 5 180 6
5204 Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5205 Πληροφοριακά Συστήματα Ι ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 2 0 5 180 6
Σύνολα 20 8 28 900 30

Γ! Εξάμηνο

Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5301 Αριθ. Ανάλυση και Προγρ/μός Επιστ. Εφαρμογών ΜΥ ΜΓΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5302 Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5303 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολ. Συστημάτων ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5304 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και Ανάπτυξη Διεπιφανεών Χρήστη ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5305 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
Σύνολα 16 10 26 900 30

Δ! Εξάμηνο

Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5401 Τεχνητή Νοημοσύνη: Γλώσσες και Τεχνικές ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5402 Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 2 1 2 5 180 6
5403 Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΜΥ ΜΕΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5404 Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5405 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική ΜΥ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
Σύνολα 15 11 26 900 30

Ε! Εξάμηνο

Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5501 Αρχές Σχεδίασης Λειτουργικών Συστημάτων ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 4 1 0 5 180 6
5502   Μηχανική Λογισμικού Ι ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5503 Δίκτυα Η/Υ ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 3 0 2 5 180 6
5504 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστ. και Εφαρμογών ΜΕΠ ΜΕΥ Υ 4 0 2 6 180 6
5505 Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΓΓ ΜΓΥ Υ 5 0 0 5 180 6
Σύνολα 19 7 26 900 30

ΣΤ! Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Μηχανικοί Λογισμικού
 Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5601 Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 2 0 5 180 6
5602 Μηχανική Λογισμικού ΙΙ ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 5 0 0 5 180 6
5603 Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 4 1 0 5 180 6
5610 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής ΜΑΔ ΜΕΥ ΜΚ ΕΥ 2 1 0 3 90 3
Σύνολα 14 4 18 630 21
Κατεύθυνση: Μηχανικοί Η/Υ
5605 Ευφυή Συστήματα ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 2 0 5 180 6
5604 Μηχανική Μάθηση ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 0 2 5 180 6
5611 Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 0 0 3 90 3
5606 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 0 2 5 180 6
Σύνολα 12 6 18 630 21
Κατεύθυνση: Μηχανικοί Δικτύων
5606 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 0 2 5 180 6
5607 Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 2 0 4 6 180 6
5608 Δίκτυα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 4 1 0 5 180 6
5612 Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 0 0 3 90 3
5613 Διαδίκτυο των Πραγμάτων ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 2 1 0 3 90 3
Σύνολα 14 8 22 720 24

 Ζ! Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Μηχανικοί Λογισμικού
Κωδικός Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
5701 Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφ. Συστημάτων και Εφαρμογών ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 4 0 2 6 180 6
5702 Τεχνολογία Πολυμέσων ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 2 1 2 5 180 6
5710 Σημασιολογικός Ιστός ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 0 0 3 90 3
Σύνολα 9 5 14 450 15
Κατεύθυνση: Μηχανικοί Η/Υ
5703 Γραφικά Υπολογιστών ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 2 0 5 180 6
5704 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Παράλληλα Συστήματα ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 3 2 0 5 180 6
5711 Διαχείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 2 1 0 3 90 3
Σύνολα 8 5 13 450 15
Κατεύθυνση: Μηχανικοί Δικτύων
5705 Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 2 0 4 6 180 6
5706 Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας ΜΕΠ ΜΕ ΜΚ ΕΥ 5 0 0 5 180 6
Σύνολα 7 4 11 360 12

Η! Εξάμηνο

Ονομασία Μαθήματος ΤΜ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε Εβδ. Ώρες ΦΕ ΠΜ
Πτυχιακή εργασία φοιτητών 600 20
Πρακτική άσκηση φοιτητών 300 10
Σύνολα 900 30

 

Προϋποθέσεις αποφοίτησης

Για να καταστεί πτυχιούχος, ο φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΑΤΕΙ-Θ οφείλει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα σύνολο μαθημάτων οι πιστωτικές μονάδες των οποίων αθροίζουν συνολικά ή ξεπερνούν τις 210, και επιπλέον: πρέπει να έχει εκπονήσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία (20 πιστωτικές μονάδες) και να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την 6-μηνη τοποθέτησή του σε θέση εργασίας πρακτικής άσκησης (10 πιστωτικές μονάδες). Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα είκοσι πέντε (25) υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΠΣ, στη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων των σπουδών του (πέντε υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο). Το κάθε ένα από τα εν λόγω είκοσι πέντε υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχίζεται προς έξι (6) πιστωτικές μονάδες, 25×6=150 πιστωτικές μονάδες, συνολικά. Οι επιπλέον εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετίζονται με την επιτυχή παρακολούθηση βασικών μαθημάτων της κατεύθυνσης την οποία θα επιλέξει να ακολουθήσει ο φοιτητής (30 πιστωτικές μονάδες, συνολικά), και αριθμού μαθημάτων τα οποία θα επιλέξει ελεύθερα να παρακολουθήσει από τα υπολειπόμενα μαθήματα της κατεύθυνσης την οποία έχει επιλέξει ή/και τα μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων του Τμήματος, σε τρόπο ώστε οι πιστωτικές μονάδες να είναι συνολικά 30. Πιο συγκεκριμένα, εκτός των 30 πιστωτικών μονάδων (κατ’ ελάχιστον) που αντιστοιχούν σε μαθήματα της κατεύθυνσης την οποία έχει επιλέξει, ο φοιτητής αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια του έκτου (ΣΤ!) και εβδόμου (Ζ!) τυπικού εξαμήνου εξαμήνου των σπουδών του θα εγγραφεί σε και θα παρακολουθήσει επιτυχώς επιπλέον μαθήματα. Τα τελευταία θα τα επιλέξει και από τις τρεις (3) κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του (εννοείται:  μαθήματα της δικής του κατεύθυνσης τα οποία δεν έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς και έχουν ήδη προσμετρηθεί στις 30 πιστωτικές μονάδες που του αναλογούν), οι πιστωτικές μονάδες των οποίων θα αθροίζουν συνολικά επίσης στον αριθμό 30.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

26 May 2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 2/6/2017
25 May 2017
Yποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ»Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου»Έτους 2017-2018
23 May 2017
Μαθήματα κανονικά από Τετάρτη 24/5
23 May 2017
Μαθήματα κατά τις φοιτητικές εκλογές
21 May 2017
Συνέχιση της επίσχεσης εργασίας στον ΟΑΣΘ
18 May 2017
ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
14 May 2017
Αναβολή μαθημάτων λόγω επίσχεσης εργασίας ΟΑΣΘ
11 May 2017
Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινό Εξάμηνο 2017

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

16 May 2017
Διοργάνωση 4ου Technology Forum – Τετάρτη 17/5/2017
15 May 2017
IEEE EDS Mini-Colloquium on Wearables & Internet of Things
2 May 2017
Ημερίδα «Η Διεθνοποίηση του ΑΤΕΙΘ» (αύριο Τετάρτη 3/5/2017)
9 Mar 2017
Συνέδριο Smart Cities 2017 – Συμμετοχή ΣΥΑΔ
6 Mar 2017
Βιομηχανία 4.0 – H Επανάσταση του Internet of Things (IoT)
10 Feb 2017
Πρόσκληση για συμμετοχή στον διαγωνισμό «Συνεργάζομαι» στο πλαίσιο του 4ου Technology Forum
14 Jan 2017
IEEE 5G Summit in Lisbon
15 Dec 2016
Wireless Sensor (WiSe) Networks School @ Aristotle University of Thessaloniki

Δείτε επίσης