-

To Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το Σεπτέμβριο του 1987 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους το Μάιο του 1991. Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1.500 ενεργοί φοιτητές.

Αντικείμενο Σπουδών

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι η παροχή παιδείας ανώτατου τεχνολογικού επιπέδου, η οποία στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας εναρμονισμένη με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
 • στο συνδυασμό της υψηλού επιπέδου θεωρητικής γνώσης με την τεχνολογική κατεύθυνση των σπουδών με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση των σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και στην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 • στην παρακολούθηση των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που να τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται αφενός σε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον και αφετέρου στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και στη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού).
 • στη διαμόρφωση μίας γενικότερης κουλτούρας μάθησης μέσω συμπληρωματικών δράσεων (όπως σεμιναρίων, διαλέξεων από προσκεκλημένους ερευνητές και επαγγελματιών του χώρου, διαγωνισμών πληροφορικής), καθώς και δράσεων σύνδεσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας έτσι ώστε οι φοιτητές του τμήματος να διαμορφώνουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και με βάση το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του ανανεώνει, προσαρμόζει και διευρύνει το πρόγραμμα σπουδών του, το οποίο στηρίζεται στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 • Επιστήμη των Υπολογιστών, με έμφαση στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, στον προγραμματισμό, και στη διαχείριση της πληροφορίας.
 • Τεχνολογίες Λογισμικού, Υπολογιστών και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα:
  • Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού
  • Τεχνολογίες Δικτύων και Επικοινωνιών, με έμφαση στην υποστήριξη δικτύων υπολογιστών,
  • Τεχνολογίες Υπολογιστών, με έμφαση στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη συστημάτων υπολογιστών με κύριο στόχο την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία των σύγχρονων πληροφοριακών περιβαλλόντων (υποδομές, επικοινωνιακές υπηρεσίες, διαδικτυακές εφαρμογές πολυμέσων, εφαρμογές περιεχομένου, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας).
 • Πληροφοριακά Συστήματα, με έμφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της πληροφορίας και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού/επιχείρησης.

Τίτλος Σπουδών

O τίτλος του Προγράμματος Σπουδών είναι «Μηχανικών Πληροφορικής» όπως αυτός προέκυψε με βάση το ΠΔ 82/ΦΕΚ 123/3-6-2013. Σημειώνεται ότι και στον τίτλο του πτυχίου που χορηγούσε το τμήμα έως την έκδοση του παραπάνω ΠΔ αναγράφονταν επίσης «Μηχανικός Πληροφορικής», γεγονός που διασφαλίζει τη συνέχεια του τίτλου ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του.

Δομή των Σπουδών και Βασικά Γνωστικά Αντικείμενα

Η διάρκεια σπουδών στο είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτοδύναμα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Ο προσανατολισμός του Προγράμματος Σπουδών είναι τεχνολογικός δίνοντας μεγάλη έμφαση στην Πρακτική Άσκση των φοιτητών και στην υψηλή αναλογία εργαστηριακών ωρών προς τις θεωρητικές ώρες διδασκαλίας. Με βάση τους παραπάνω άξονες στο Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι παρακάτω γνωστικές ενότητες μαθημάτων:

 • Βασικές Αρχές Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Πολυπλοκότητας
 • Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά
 • Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες
 • Τεχνολογία (Μηχανική) Λογισμικού
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή
 • Διαχείριση Πληροφορίας και Βάσεις Δεδομένων
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ευφυή Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση – Νευρωνικά Δίκτυα
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
 • Πληροφορική και Κοινωνικά Δίκτυα

Ειδικότερα οι γνωστικές αυτές ενότητες δίνουν τη δυνατότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής να παρέχει εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στο ΠΔ 82/ΦΕΚ 123/3-6-2013, Τεύχος Α:

(α) των Μηχανικών Λογισμικού (Software Engineering), (β) των Μηχανικών Η/Υ (Computer Engineering) όσο και (γ) στον τομέα των Μηχανικών Δικτύων .

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει 45 μαθήματα εκ των οποίων τα 25 είναι μαθήματα κορμού και τα 20 είναι κατανεμημένα στις τρείς παραπάνω θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική Άσκηση εκπονείται σε φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την, από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους, μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή Εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε στα πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος, ενός θέματος της ειδικότητάς τούς.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική πρακτική και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους.
Ειδικότερα, ο Πτυχιούχος του Τμήματος, είτε ως αυτο-απασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχει δυνατότητες:
● Εφαρμογής των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, ως Προγραμματιστής Συστημάτων και Εφαρμογών.
● Ανάλυσης και ικανοποίησης των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης, της διαμόρφωσης, της διαχείρισης και της υποστήριξης των υπολογιστικών και επικοινωνιακών τεχνολογιών (λογισμικού, υλικού και δικτύων), ως Μηχανικός Πληροφορικής.
● Σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και σχεδιασμού και προγραμματισμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ως Μηχανικός Η/Υ.
Επί πλέον ο πτυχιούχος:
● που έχει ακολουθήσει την κατεύθυνση του Μηχανικού Λογισμικού ΤΕ έχει εμβαθύνει στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων δίνοντας έμφαση στις σχετικές τεχνολογίες μηχανικής λογισμικού, οργάνωσης δεδομένων, εξόρυξης πληροφορίας, τεχνολογίας πολυμέσων, κλπ.
● που έχει ακολουθήσει την κατεύθυνση του Μηχανικού Δικτύων ΤΕ έχει εμβαθύνει στη διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη δικτύων υπολογιστών δίνοντας έμφαση στις σχετικές τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων, δικτύων ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, δικτύων κοθοριζόμενων από το λογισμικό, ασφάλειας δικτύων, κλπ
● που έχει ακολουθήσει την κατεύθυνση του Μηχανικού Η/Υ ΤΕ έχει εμβαθύνει στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και στα ευφυή συστήματα δίνοντας έμφαση στις σχετικές τεχνολογίες αρχιτεκτονικής υπολογιστών, παράλληλων συστημάτων, ευφυών συστημάτων, αναγνώρισης προτύπων, μηχανικής μάθησης, διαχείρισης συστημάτων DBMS, ασφάλειας, κλπ
Επίσης, ο Πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να εργάζεται ως Εκπαιδευτικός ή Μηχανικός Πληροφορικής, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Τέλος, ο Πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της δια βίου μάθησης. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από την επιτυχημένη πορεία των μέχρι τώρα αποφοίτων του τμήματος οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο (απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων MSc και PhD κατοχή υψηλών θέσεων ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού) όσο και στον διεθνή επαγγελματικό χώρο.

Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Η περιγραφή των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών βασίζεται στη λογική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).  Σύμφωνα με την περιγραφή αυτή καθορίζεται τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι είναι ικανός να κάνει ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας του μαθήματος, γεγονός που καθιστά το Πρόγραμμα Σπουδών συμβατό με τις προδιαγραφές του Εθνικού/Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει γενικά στον απόφοιτό του Τμήματος υψηλού επιπέδου γνώση στα παρακάτω γενικά και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:

Γενικά γνωστικά αντικείμενα:

 • Γλώσσες προγραμματισμού και μεθοδολογίες προγραμματισμού
 • Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού
 • Δομές Βάσεων Δεδομένων και οργάνωση περιεχομένου
 • Μοντελοποίηση απαιτήσεων και τεχνικές ανάλυσης αναγκών
 • Αρχιτεκτονικές υλικού υπολογιστικών συστημάτων
 • Ασφάλεια Πληροφορίας
 • Λειτουργικά Συστήματα και πλατφόρμες λογισμικού
 • Αρχές σχεδιασμού αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων
 • Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων

 

Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:

 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων δεδομένων και σχετιζόμενες αρχιτεκτονικές
 • Πλαίσια αρχιτεκτονικής και εργαλεία σχεδιασμού συστημάτων
 • Τεχνολογίες διαδικτύου
 • Νέες αναδυόμενες τεχνολογίες (cloud computing, διαχείριση γνώσης και σημασιολογικός ιστός)
 • Μέθοδοι ανάλυσης πληροφορίας και επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Τεχνικές και εργαλεία ανάκτησης δεδομένων
 • Συστατικά υλικού, αρχιτεκτονικές εργαλείων και υλικού, Λειτουργικός και τεχνικός σχεδιασμός, σύγχρονες τεχνολογίες
 • Κινητές τεχνολογίες και διάχυτος υπολογισμός
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα συστήματα και εφαρμογές

Όσον αφορά τις γενικές  ικανότητες, ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζει διαδικασίες και τεχνικές της Μηχανικής Λογισμικού για την ανάλυση απαιτήσεων για τη σχεδίαση εφαρμογών και συστημάτων υπολογιστών.
 • Να προσδιορίζει συναφείς τεχνολογίες απαραίτητες για την αρχιτεκτονική σχεδίαση πληροφοριακών έργων, εφαρμογών ή βελτιώσεων υφιστάμενων συστημάτων και να επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την υλοποίηση αυτών των συστημάτων.
 • Να υποστηρίζει η/και να διαμορφώνει κατάλληλα ολοκληρωμένα συστήματα υλικού, λογισμικού και δικτυακών υποδομών για την εξασφάλιση της δια-λειτουργικότητάς τους.
 • Να δημιουργεί πλήρη πληροφοριακά συστήματα που ικανοποιούν τις επιχειρησιακές προδιαγραφές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Να χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθοδολογίες για την ανάλυση και την κατασκευή απαιτούμενων συστατικών και συστημάτων διασύνδεσης (interfaces) και να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές ασφάλειας.

Όσον αφορά τις ειδικές  ικανότητες, ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι σε θέση:

 • Να σχεδιάζει, να εγκαθιστά, να τροποποιεί, να ελέγχει και να συντηρεί – διαχειρίζεται υπολογιστικά συστήματα για την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών απαιτήσεων.
 • Να αναπτύσσει ολοκληρωμένα συστήματα διαδικτυακών εφαρμογών
 • Να αναλύει και να σχεδιάζει ασφαλή ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των.
 • Να οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής.
 • Να εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα λογισμικού καθώς και συστήματα υπολογισμού για την υλοποίηση ενσωματωμένων υπολογιστικών συσκευών.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

4 Οκτ 2019
Διδασκαλία μαθημάτων από Μεταδιδάκτορες (ΕΣΠΑ)
4 Οκτ 2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ 2019-20Χ
4 Οκτ 2019
Δηλώσεις τμημάτων εργαστηρίων 2019-20Χ
3 Οκτ 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020
3 Οκτ 2019
Οργάνωση Πινάκων Ανακοινώσεων
2 Οκτ 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 Οκτ 2019
Θέση υποψήφιου διδάκτορα σε ερευνητικό έργο
1 Οκτ 2019
Μετακίνηση το Χειμερινό 2019-2020 – Δήλωση μαθημάτων στο Pithia (επείγον)

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

3 Οκτ 2019
Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών/τριών 2019-20
30 Σεπ 2019
Track on 5G for the Industrial Internet of Things @IEEE 5G World Forum
29 Αυγ 2019
Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
10 Ιουν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μαρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μαρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)

Δείτε επίσης