-
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:

 • να καταθέσει εμπρόθεσμα στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • να συμπληρώσει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ στην διεύθυνση: http://msc.it.teithe.gr/index.php/apply

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού, Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας. Ως ελάχιστη απαίτηση για την αποδεδειγμένη γνώση των αγγλικών θεωρείται το δίπλωμα Lower ή αποτελέσματα εξετάσεων με βαθμολογία 550 μονάδες TOEFL ή βαθμολογία 550 μονάδες GRE in Computing.
 6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία από μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά.

Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
 2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών της Ε.Ε. (εάν υπάρχουν).
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών, όπως και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Πτυχιούχοι που – σύμφωνα με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει για τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών – εξάγεται ότι διαθέτουν χαμηλό υπόβαθρο στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μέχρι τρία προπτυχιακά μαθήματα. Η παρακολούθηση των παραδόσεων αυτών είναι υποχρεωτική.

Κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται – μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ – απαλλαγής από αντίστοιχα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς για τη λήψη του μεταπτυχιακού τους τίτλου.

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει εξειδικευμένο αλγόριθμο με τον οποίο μοριοδοτούνται τα προσόντα των υποψηφίων με στόχο η επιλογή των υποψηφίων να γίνεται με εκείνες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που μεγιστοποιούν την πιθανότητα επιτυχούς φοίτησης στο ΠΜΣ. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ (ΜΕΧΡΙ 30 ΜΟΡΙΑ)
 • Γενικός βαθμός πτυχίου (ΜΕΧΡΙ 10 ΜΟΡΙΑ)
 • Βαθμολογία σε συναφή με το ΠΜΣ προαπαιτούμενα μαθήματα (ΜΕΧΡΙ 10 ΜΟΡΙΑ)
 • Συνάφεια και Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία (ΜΕΧΡΙ 5+5 ΜΟΡΙΑ)
 • Τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα (ΜΕΧΡΙ 10 ΜΟΡΙΑ)
 • Ύπαρξη άλλου πτυχίου ή Μεταπτυχιακού (5 ΜΟΡΙΑ)
 • Τυχόν συναφή επαγγελματική εμπειρία (ΜΕΧΡΙ 5 ΜΟΡΙΑ
 • Συνέντευξη (ΜΕΧΡΙ 20 ΜΟΡΙΑ)

Για τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Για το κριτήριο 1 : Ο δείκτης συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό ΜΟΡΙΩΝ, δηλαδή το 30. Οι δείκτες συνάφειας καθορίζονται ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων και είναι οι ακόλουθοι:

 1. Δείκτης Συνάφειας 1.0: Πτυχιούχοι Συναφών Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ.
 2. Δείκτης Συνάφειας 0.7: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Αυτοματισμού ΤΕΙ, Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και Πολυτεχνικών Σχολών.
 3. Δείκτης Συνάφειας 0.3: Οι λοιποί Πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Για το κριτήριο 3 : Ο Βαθμός του κάθε μαθήματος ή ο Μέσος Όρος των Βαθμών ομάδας μαθημάτων συναφούς ή συναφών με το κάθε ένα απ’ τα 10 μαθήματα του ΠΜΣ πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0.1.

Για το κριτήριο 4 : Η Συνάφεια της Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας με κάποια απ’ τα μαθήματα του ΠΜΣ βαθμολογείται με μέγιστο τα 5 ΜΟΡΙΑ.

Για το κριτήριο 5 : Κάθε συναφής δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό (ή 3 ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές) βαθμολογείται με 3 ΜΟΡΙΑ.

Για το κριτήριο 8 : Στην προσωπική συνέντευξη εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, καθώς και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και οι συστατικές επιστολές.

Τελική επιλογή υποψηφίων

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ:

 • Αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
 • Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, η οποία αποστέλλει σ’ αυτούς πρόσκληση για συμμετοχή στην προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής συνέντευξης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων από τη Συντονιστική Επιτροπή.
 • Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των εισακτέων ενημερώνονται ηλεκτρονικά ή με FAX από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν ηλεκτρονικά ή με FAX εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
 • Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον κατάλογο επιτυχίας.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

10 Αύγ 2019
Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
31 Ιούλ 2019
Λειτουργία της Γραμματείας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών 2018-19.
24 Ιούλ 2019
Προσωπικές Ιστοσελίδες Φοιτητών
17 Ιούλ 2019
Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
16 Ιούλ 2019
Βίντεο Ενημερωτικής Εκδήλωσης Πέμπτης 11/7/2019
11 Ιούλ 2019
Οδηγός Μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών
11 Ιούλ 2019
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – Πέμπτη 11/7/2019 στις 12:00
10 Ιούλ 2019
Λίστα αιτήσεων για πρακτική μέσω Erasmus+ (Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020)

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Ιούν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μάρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μάρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Δεκ 2018
Εκδήλωση «Robotic Operating System to Reality»
27 Νοέ 2018
IEEE Career Day 2018
16 Νοέ 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης