-

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών

 • Κωδικός: 5701
 • Εξάμηνο: Εξαμ. Ζ
 • Τύπος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ)
 • Κατηγορία: Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)
 • Είδος: Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ), Μάθημα Κατεύθυνσης (ΜΚ)
 • Ειδικότητα: Μηχανικών Λογισμικού

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος γνωρίζουν και εξασκούνται σε όλα τα βήματα ανάπτυξης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής-πληροφοριακού συστήματος: σχεδιασμός, υλοποίηση, αποσφαλμάτωση, τεκμηρίωσηανάπτυξης και συντήρηση. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αναπτύξει (συμμετέχοντας και σε ομάδες εργασίας) μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.
Το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει:

  • Την εφαρμογή στην πράξη τεχνικών ανάπτυξης αντικειμενοστραφή κώδικα και εφαρμογών λογισμικού βασισμένο σε εξωτερικές βιβλιοθήκες και συστατικά στοιχεία (components).
  • Την κατανόηση σε βάθος της πλατφόρμας .ΝΕΤ, των κυριότερων βιβλιοθηκών που τη συνοδεύουν, και τον τρόπο ανάπτυξης διαφόρων εφαρμογών.
  • Την εφαρμογή στην πράξη μεθόδων ανάπτυξης συνεργατικού κώδικα με χρήση διαφόρων συστημάτων και μεθόδων versioning control.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

1. Γνώσεις για την καθοδήγηση και συντονισμό στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων δουλεύοντας σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες.
2. Δυνατότητες να υλοποιήσουντην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαφόρων τύπων (desktop, mobile, console) με τη χρήση της πλατφόρμας .ΝΕΤ.
3. Αντίληψη σχετικάμε την αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδιασμό που έχουν εκπονήσει άλλοι, προκειμένου και ο ίδιος να μπορεί να συνεισφέρει σε βελτιώσεις ή να προχωρήσει σε προγραμματισμό εφαρμογών με χρήση .ΝΕΤ.
4. Γνώση των βασικότερων και πιο σημαντικών κλάσεων της πλατφόρμας .ΝΕΤ από τις δεκάδες χιλιάδες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα.
5. Γνώσεις που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένες με εκτεταμένη χρήση δεδομένων αποθηκευμένων σε διαφόρων ειδών μηχανισμούς αποθήκευσης δεδομένων.
6. Δυνατότητα για ανάπτυξη πολύ-νηματικών εφαρμογών.

 

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή στο .ΝΕΤ
  • Εισαγωγή σε δύο βασικές γλώσσες του .ΝΕΤ (Visual Basic και C#)
  • OOP – Component based programming στο .ΝΕΤ
  • Το Visual Studio IDE
  • Objects, Controls, Components
  • Common Controls
  • Διαχείριση Γεγονότων
  • Περισσότερα Controls
  • Συνεργατικήανάπτυξηκώδικα (Subversion, Git, Mercurial) – Version Control
  • ADO .NET
  • Data Binding, data bound controls
  • Πρόσβασησεβάσειςδεδομένων, DataGridView, Client-Server n-tier models
  • Κατανεμημένες εφαρμογές βασισμένες σε κατανεμημένες και άλλες σύνθετες βάσεις δεδομένων (replication)
  • Project Settings, Project Publishing
  • Compiler Options
  • System namespace, My namespace
  • Regular expressions
  • Filesystem I/O
  • Διαχείριση λαθών
  • Πολυνηματικός προγραμματισμός

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ

ΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη
Χρήση εργαστηρίου για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • Διαθεσιμότητα επιλεγμένων βιντεο-μαθήματων σε εκπαιδευτικά site.
  • Χρήση αρχείων παρουσίασης θεωρίας και
   ασκήσεων μέσω videoprojector.
  • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού
  • Περαιτέρω υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 x 4= 52
Εργαστήριο 13 x 2= 26
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι 13 x 1= 13
Επικοινωνία / συνεργασία 8
Αυτοτελής μελέτη 18 x 4.5 = 81
Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 180
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος που περιλαμβάνει:

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας,ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων σχετικά με κώδικα προγραμματισμού

ΙΙ. Εξάσκηση στο εργαστήριο (40%)

– Ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση, σε εβδομαδιαία βάση
– Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με ασκήσεις σύνταξης κώδικα

Το ως άνω σχήμα αξιολόγησης στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές (α) μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, (β) μέσω των σελίδων του μαθήματος και (γ) με ανακοινώσεις στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων και συναντήσεων στο εργαστήριο κατά την έναρξη του κάθε ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) Ελληνική

β) Διεθνής

 • Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework (Expert’s Voice in .NET). Andrew Troelsen.
 • Microsoft Visual C# 2013 Step by Step (Step by Step Developer). John Sharp
 • Architecting Applications for the Enterprise. Dino Esposito, Andrea Saltarello
 • Professional Application Lifecycle Management with Visual Studio 2013 (Wrox Programmer to Programmer). Mickey Gousset, Martin Hinshelwood, Brian A. Randell, Brian Keller, Martin Woodward

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

14 Ιούν 2019
Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού
29 Μάι 2019
Εθελοντική δράση καθαριότητας από το IEEE Student Branch ATEITHE
27 Μάι 2019
Τετάρτη 29/5/19, και ώρα 13.30 – i-Mentor, Επιτυχημένο mentoring; Τι θα κερδίσω;
22 Μάι 2019
Φόρμα συμμετοχής στο δίκτυο i-Mentor
14 Μάι 2019
Προσκεκλημένη Ομιλία Prof. Athina Petropulu, Rutgers University, USA
13 Μάι 2019
H2020 Marie Curie ITN project TeamUp5G – OPEN 2 ESR positions in Thessaloniki!
12 Μάι 2019
Μετακίνηση με Erasmus+ (πρακτική άσκηση/after placement/πτυχιακή)
9 Μάι 2019
πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Ιούν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μάρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μάρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Δεκ 2018
Εκδήλωση «Robotic Operating System to Reality»
27 Νοέ 2018
IEEE Career Day 2018
16 Νοέ 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης