-

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων & Εφαρμογών

 • Κωδικός: 5504
 • Εξάμηνο: Εξαμ. Ε
 • Τύπος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ)
 • Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
 • Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και εκμάθηση όλων των απαραίτητων τεχνολογιών, γλωσσών προγραμματισμού και μεθόδων για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών παγκόσμιου ιστού. Βασικός στόχος είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων & δυναμικών εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού αλλά και του διαδικτύου γενικότερα όπου ένα σημαντικό τους μέρος εκτελείται server-side. Oι φοιτητές θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την ανάπτυξη προηγμένων Web εφαρμογών είτε μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (π.χ. Joomla) είτε με τη άμεση χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως PHP, ASP .NET. Επίσης στόχος είναι να γίνει κατανόηση των μεθόδων σχετικά με την ανάπτυξη Web 2.0+ συστημάτων & εφαρμογών καθώς και προηγμένων αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών (API, Service Oriented Architectures).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Να γνωρίζουν τις αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers).
2. Να κατανοούν καινα διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response).
3. Να εφαρμόζουν Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP).
4. Να εκτιμούν την αναγκαιότητα των CMS συστημάτων (π.χ. WordPress, Joomla, Drupal).
5. Να αναπτύσσουν web εφαρμογές με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.
6. Να χρησιμοποιούν frameworksγιαανάπτυξηAjax-basedσυστημάτωνιστού (π.χ. jQuery, Mootools) και να αναπτύσουν. RichInternetApplications.
7. Να αναπτύσσουν διαδικτυακά συστήματα με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB).
8. Να χρησιμοποιούν κλάσεις από το .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων.
9. Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων.
10. Να κατανοούν και να υπολογίζουν θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency).
11. Να γνωρίζουν την τεχνολογίας των Web Services και πως θα τη χρησιμοποιούσουν για την ανάπτυξη serviceorientedweb εφραμογών.

 

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers).
2. Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response).
3. Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP).
4. CMS συστήματα (Joomla, Drupal).
5. Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.
6. FrameworksγιαανάπτυξηAjax-basedσυστημάτωνιστού (π.χ. jQuery, Mootools). Rich Internet Applications.
7. Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB).
8. .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων.
9. Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων.
10. Θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency).
11. Web Services.

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Με διαλέξεις στην τάξη.
Χρήση εργαστηρίου για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση αρχείων παρουσίασης θεωρίας και
  ασκήσεων μέσω videoprojector.
 • Χρήση βιντεομαθημάτων από διάφορα άλλα εκπαιδευτικά sites στο Internet.
 • Tutorials που είναι διαθέσιμα στο Internet.
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Περαιτέρω υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 x 4= 52
Εργαστήριο 13 x 2 = 26
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι 13 x 1 = 13
Επικοινωνία / συνεργασία 8
Mελέτη 18 x 4.5 = 81
Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 180
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος που περιλαμβάνει:

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας,ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων σχετικά με κώδικα προγραμματισμού

ΙΙ. Εξάσκηση στο εργαστήριο (40%)

– Ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση, σε εβδομαδιαία βάση
– Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με ασκήσεις σύνταξης κώδικα

Το ως άνω σχήμα αξιολόγησης στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές (α) μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, (β) μέσω των σελίδων του μαθήματος και (γ) με ανακοινώσεις στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων και συναντήσεων στο εργαστήριο κατά την έναρξη του κάθε ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) Ελληνική

  • ΑνάπτυξηWebΕφαρμογώνμεPHPκαιMySQL. Welling, Luke, Thomson, Laura.

 

β) Διεθνής

 • PHP and MySQL Web Development (4th Edition) [Paperback]. Luke Welling (Author), Laura Thomson (Author)
 • Introducing .NET 4.0: With Visual Studio 2010 (Expert’s Voice in .NET) [Paperback]. Alex Mackey (Author)
 • Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform [Paperback]. Andrew Troelsen (Author)
 • Using Joomla: Building Powerful and Efficient Web Sites [Paperback]. Ron Severdia (Author)
 • jQuery in Action [Paperback]. Bear Bibeault (Author), Yehuda Katz (Author).
 • Microsoft ADO.NET 4 Step by Step (Step By Step (Microsoft)) [Paperback]. Tim Patrick (Author)
 • RESTful .NET: Build and Consume RESTful Web Services with .NET 3.5 [Paperback]. Jon Flanders

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

14 Ιούν 2019
Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού
29 Μάι 2019
Εθελοντική δράση καθαριότητας από το IEEE Student Branch ATEITHE
27 Μάι 2019
Τετάρτη 29/5/19, και ώρα 13.30 – i-Mentor, Επιτυχημένο mentoring; Τι θα κερδίσω;
22 Μάι 2019
Φόρμα συμμετοχής στο δίκτυο i-Mentor
14 Μάι 2019
Προσκεκλημένη Ομιλία Prof. Athina Petropulu, Rutgers University, USA
13 Μάι 2019
H2020 Marie Curie ITN project TeamUp5G – OPEN 2 ESR positions in Thessaloniki!
12 Μάι 2019
Μετακίνηση με Erasmus+ (πρακτική άσκηση/after placement/πτυχιακή)
9 Μάι 2019
πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Ιούν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μάρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μάρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Δεκ 2018
Εκδήλωση «Robotic Operating System to Reality»
27 Νοέ 2018
IEEE Career Day 2018
16 Νοέ 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης