-

Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού

 • Κωδικός: 5204
 • Εξάμηνο: Εξάμ. Β
 • Τύπος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ)
 • Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
 • Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)

 (1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γλώσσες &τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) αλλά και στονσυνδυασμό αυτών των γλωσσών και τεχνολογιών για την ανάπτυξη front-ends για web εφαρμογές. Επίσης το μάθημα σκοπεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές των γλωσσών προγραμματισμού&τεχνικών ανάπτυξης client-side προγραμμάτων για το WWW. Αναλυτικά το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει:

1. Την εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματισμό γενικότερα και εφαρμογών web ειδικότερα παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες τουςώστε να βοηθήσει τον φοιτητή/τρια να διακρίνει τις διαφορές της ανάπτυξης web εφαρμογών σε σχέση με άλλα πιο «κλασσικά» παραδείγματα και περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών (π.χ. desktop/console/file-server programming).
2. Την κατανόηση των διαφόρων μορφών διαδικτυακού προγραμματισμού, την ιστορική εξέλιξη του, τις σύγχρονες εξελίξεις και τους λόγους που διαφοροποιούν τον διαδικτυακόπρογραμματισμό και ειδικότερα την ανάπτυξη web εφαρμογών.
3. Την θεωρητική σε βάθος κατανόηση του WWW ως κατανεμημένου συστήματος υπερμέσων. Την παρουσίαση & μελέτη των βασικών μεθόδων για απλό web authoring με τη χρήση απλών αλλά και πιο σύνθετων εργαλείων για σχεδίαση και ανάπτυξη web εφαρμογών.
4. Την ανάλυση των βασικών γλωσσών του WWW (όπως για παράδειγμα HTML, CSS, XML, XHTML, DOM) και τον συνδυασμό των παραπάνω για την σχεδίαση και ανάπτυξη webεφαρμογών.
5. Αναλυτική διδασκαλία client-side web programming με τη χρήση διαφόρων σχετικών γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. JavaScript).
6. Τη μελέτη τεχνολογιών που συνιστούν την επόμενη γενιά των διαδραστικών Web εφαρμογών (Web 2.0 & 3.0) όπως AJAX και JavaScript frameworks (π.χ. JQuery).
7. Την κατανόηση των προβλημάτων καθολικής προσβασιμότητας του WWW.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:
1. Θα έχουν γνώσητωνβασικών γλωσσών και τεχνολογιών του WWW (π.χ. HTML, XHTML, DHTML, DOM, CascadingStyleSheets) και να είναι σε θέση να διακρίνει ποιο ρόλο παίζει η κάθε γλώσσα και τεχνολογία στο οικοδόμημα του παγκόσμιου ιστού.
2. Θα μπορούν να συνδυάσουν γλώσσες και τεχνολογίες για να επιτύχουν αποτελεσματική σχεδίαση και ανάπτυξη web εφαρμογών.
3. Θα μπορούν να δημιουργήσουν client-side web εφαρμογές με χρήση Javascript και οποιασδήποτε σχετικής γλώσσας γενικότερα.
4. Θα μπορούν να διακρίνουν, εκτιμήσουν και γενικεύσουν πάνω στα βασικά θέματα/προβλήματα προγραμματισμού web εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον και πως αυτά αντιμετωπίζονται.
5. Θα μπορούν να εκτιμούν και αξιολογούν τις δυνατότητες δημιουργίας στατικών και δυναμικών web sites με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. WebMatrix, ExpressionWeb, Dreamweaver, NetObjects Fusion).
6. Θα διακρίνουν και θα έχουν κατανόηση τεχνολογιών και μεθόδων για την ανάπτυξη υψηλά διαδραστικών web εφαρμογών 2.0 με χρήση AJAX.

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Γνωριμία με τις βασικές αρχιτεκτονικές & ιδιαιτερότητες (ως προς τον προγραμματισμό) ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος.

 

  • Ιστορικό εξέλιξης, γενιές & εξέλιξη διαδικτυακού προγραμματισμού, αιτίες & ανάγκες εξέλιξης.

 

  • Το WWW ως κατανεμημένο σύστημα υπερμέσων. Στοιχεία που αποτελούν το WWW ως σύστημα.

 

  • HTML, XHTML.

 

  • Document Object Model.

 

  • Dynamic HTML (DHTML), CSS.

 

  • Script based languages (π.χ. Javascript).

 

  • Παραδείγματα εφαρμογής σχεδίασης & εφαρμογής μεθόδων αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακό περιβάλλον.

 

  • XML, AJAX.

 

  • Ανάπτυξη προχωρημένων εφαρμογών τύπου Web 2.0.

 

  • Θέματα καθολικής προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Με διαλέξεις στην τάξη
Χρήση εργαστηρίου για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • Χρήση αρχείων παρουσίασης θεωρίας και
   ασκήσεων μέσω videoprojector.

 

  • Χρήση βιντεομαθημάτων από το server του τμήματος.

 

  • Χρήση βιντεομαθημάτων από διάφορα άλλα εκπαιδευτικά sites στο Internet.

 

  • Tutorials που είναι διαθέσιμα στο Internet.

 

  • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την ανάπτυξη και δοκιμή κώδικα HTML/JavaScript.

 

  • Περαιτέρω υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 x 4= 52
Εργαστήριο 13 x 2 = 26
Μελέτη 18 x 4.5 = 81
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι 13 x 1 = 13
Επικοινωνία/συνεργασία 8
Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 180
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος που περιλαμβάνει:

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας,ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων σχετικά με κώδικα προγραμματισμού

ΙΙ. Εξάσκηση στο εργαστήριο (40%)

– Ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση, σε εβδομαδιαία βάση
– Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με ασκήσεις σύνταξης κώδικα

Το ως άνω σχήμα αξιολόγησης στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές (α) μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, (β) μέσω των σελίδων του μαθήματος και (γ) με ανακοινώσεις στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων και συναντήσεων στο εργαστήριο κατά την έναρξη του κάθε ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) Ελληνική

1. Μιχάλης Σαλαμπάσης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ISBN: 978-960-930624-9, μαλακό εξώφυλλο, 2008.

β) Διεθνής

2. Inside Javascript. Steven Holzner. New Riders, ISBN: 0-7357-1285-9, 2003.
3. Ajax: The Definitive Guide. Anthony T. Holdener.
4. Web Standards: Mastering HTML5, CSS3, and XML. Leslie Sikos
5. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 made easy. Olga Revilla Muñoz, Olga Santos Martin.
6. A Software Engineer Learns HTML5, JavaScript and jQuery. Dane Cameron

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

14 Ιούν 2019
Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού
29 Μάι 2019
Εθελοντική δράση καθαριότητας από το IEEE Student Branch ATEITHE
27 Μάι 2019
Τετάρτη 29/5/19, και ώρα 13.30 – i-Mentor, Επιτυχημένο mentoring; Τι θα κερδίσω;
22 Μάι 2019
Φόρμα συμμετοχής στο δίκτυο i-Mentor
14 Μάι 2019
Προσκεκλημένη Ομιλία Prof. Athina Petropulu, Rutgers University, USA
13 Μάι 2019
H2020 Marie Curie ITN project TeamUp5G – OPEN 2 ESR positions in Thessaloniki!
12 Μάι 2019
Μετακίνηση με Erasmus+ (πρακτική άσκηση/after placement/πτυχιακή)
9 Μάι 2019
πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Ιούν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μάρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μάρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Δεκ 2018
Εκδήλωση «Robotic Operating System to Reality»
27 Νοέ 2018
IEEE Career Day 2018
16 Νοέ 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης