-

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

 • Κωδικός: 5202
 • Εξάμηνο: Εξάμ. Β
 • Τύπος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ)
 • Κατηγορία: Μάθημα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
 • Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στο γνωστικό αντικείμενο των Λειτουργικών Συστημάτων και έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση των γενικών αρχών των Λειτουργικών Συστημάτων μέσω της χρήσης και προγραμματισμού στο UNIX.
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μελετήσουν και να γνωρίσουν ένα Λ.Σ. που εξ’ αρχής δημιουργήθηκε για προγραμματιστές καθώς και να διακρίνουν την φιλοσοφία που κρύβει ένα Λ.Σ. «πίσω» από τα γραφικά περιβάλλοντα.
Στο μάθημα καλούνται να κατανοήσουν και να εξετάσουν τον τρόπο χρήσης ενός κελύφους καθώς και πως αυτό αλληλεπιδρά με το λειτουργικό σύστημα.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν πως λειτουργεί ένα “Λειτουργικό Σύστημα” και πως μπορούν να το αξιοποιήσουν.
Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τα ισχυρά όπλα που έχει ένας προγραμματιστής χρησιμοποιώντας ένα Λ.Σ. σε επίπεδο κελύφους και να γνωρίσουν την φιλοσοφία του «κάνω περίπλοκες ενέργειες συνδυάζοντας απλές αυτόνομες εντολές που επικοινωνούν μεταξύ τους».

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

  • έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές του λειτουργικού συστήματος UNIX και του τρόπου λειτουργίας του Λ.Σ., Αρχεία, χρήστες, ομάδες χρηστών, διεργασίες, πυρήνας

 

  • έχει κατανοήσει την σχέση Εφαρμογές-Κέλυφος-Πυρήνας.

 

  • είναι σε θέση να χρησιμοποιεί στο κέλυφος βασικές εντολές, μεταβλητές κελύφους, μεταβλητές περιβάλλοντος

 

  • να κατανοήσει την χρήση των “quotes”

 

  • να μπορεί να εφαρμόσει βασικές εντολές διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων.

 

  • να κατανοήσει την φιλοσοφία λειτουργίας των συστημάτων αρχείων.

 

  • να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες μπαλαντέρ.

να κατανοήσει την έννοια των διεργασιών, τις ιδιότητές τους και τα σήματα (signals) και να μπορεί να τα χειριστεί εποικοδομητικά

 

 

 • να γνωρίσει τους τρόπους επικοινωνίας των διεργασιών και να μπορεί να συνθέσει περίπλοκες εντολές με συνδυασμό απλών εντολών.

 

 

 

 • να κατανοήσει την φιλοσοφία των φίλτρων και να μπορεί να δημιουργήσει φίλτρα ή να συνδυάσει εποικοδομητικά υπάρχοντα φίλτρα.

 

 

 

 • να κατανοήσει την χρήση των κανονικών εκφράσεων και να μπορεί να δημιουργεί κανονικές εκφράσεις.

 

 

 

 • να κατανοήσει τον τρόπο χειρισμού των σεναρίων και των γλωσσών τύπου “interpreter” από το Λειτουργικό Σύστημα.

 

 

 

 • να γνωρίσει τις δυνατότητες του κελύφους σε σχέση με τον έλεγχο εκτέλεσης εντολών, τους τελεστές εντολών και τις δομές επανάληψης.

 

 

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή στο UNIX: Κατανόηση του λειτουργικού συστήματος UNIX, Περιγραφή της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας του Λ.Σ., Αρχεία, χρήστες, ομάδες χρηστών, διεργασίες, πυρήνας.

 

  • Εφαρμογές-Κέλυφος-Πυρήνας: Εισαγωγή στην χρήση του κελύφους, χρήση βασικών εντολών, μεταβλητές κελύφους, μεταβλητές περιβάλλοντος, quotes, βασικές εντολές διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων.

 

  • Σύστημα αρχείων: Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων, διαδρομές, άδειες πρόσβασης, διαχείριση αρχείων, σύνδεσμοι, βασικοί τύποι συστημάτων αρχείων του UNIX και άλλων λειτουργικών συστημάτων (fat, ntfs, ext, …), συσκευές στο UNIX.

 

  • Κέλυφος και αρχεία: χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

 

  • Διεργασίες: διαχείριση διεργασιών, ιδιότητες, σήματα, το σύστημα /proc.

 

  • Επικοινωνία διεργασιών: διασωλήνωση & ανακατεύθυνση, χρήση και προγραμματισμός φίλτρων.

 

  • Κανονικές εκφράσεις και η χρήση τους μέσα από εργαλεία του UNIX (grep, sed)

 

  • Προγραμματισμός στο κέλυφος: Διερμηνευτές εντολών στο UNIX, Έλεγχος εκτέλεσης εντολών, τελεστές εντολών, δομές επανάληψης,

 

  • Χρήση και προγραμματισμός σε awk.

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα (διαλέξεις) και στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση και προγραμματισμός του Λειτουργικού Συστήματος UNIX.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 x 4= 52
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι (εκπόνηση παραδοτέων ασκήσεων) 13 x 2 = 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13 x2 = 26
Επικοινωνία / συνεργασία 4
Αυτοτελής μελέτη 18 x 4 = 72
Σύνολο Μαθήματος (30 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 180
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Γραπτή τελική εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις από όλη την θεματολογία του μαθήματος.
2. Στο εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση στο εργαστήριο και από τις παραδοτέες ασκήσεις με ποσοστό 15%-20%.

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Brian W. Kernighan, Rob Pike, “Το περιβάλλον Προγραμματισμού UNIX”, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 1989

 

  • Augie Hansen, “Εισαγωγή στο UNIX”, εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 1994

 

  • William Stallings, “Λειτουργικά Συστήματα – Αρχές Σχεδίασης”, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.

 

  • Andrew S. Tanenbaum, “Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα”, 3η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

 

  • Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin and Greg Gagne, “Λειτουργικά Συστήματα”, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2007.

 

  • Ιωάννης Κάβουρας, “Λειτουργικά Συστήματα”, 6η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.

 

  • Paul Love, Joe Merlino, Craig Zimmerman, Jeremy C. Reed, and Paul Weinstein, “Beginning UNIX”, Wiley Publishing, Inc. 2005

 

  • Neil Matthew, Richard Stones, “Beginning Linux®Programming”, Wiley Publishing, Inc. 2004

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

14 Ιούν 2019
Θέση Εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού
29 Μάι 2019
Εθελοντική δράση καθαριότητας από το IEEE Student Branch ATEITHE
27 Μάι 2019
Τετάρτη 29/5/19, και ώρα 13.30 – i-Mentor, Επιτυχημένο mentoring; Τι θα κερδίσω;
22 Μάι 2019
Φόρμα συμμετοχής στο δίκτυο i-Mentor
14 Μάι 2019
Προσκεκλημένη Ομιλία Prof. Athina Petropulu, Rutgers University, USA
13 Μάι 2019
H2020 Marie Curie ITN project TeamUp5G – OPEN 2 ESR positions in Thessaloniki!
12 Μάι 2019
Μετακίνηση με Erasmus+ (πρακτική άσκηση/after placement/πτυχιακή)
9 Μάι 2019
πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

10 Ιούν 2019
Ημερίδα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
14 Απρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (τελικό πρόγραμμα)
19 Μάρ 2019
6ο Technology Forum – 15 Απριλίου 2019 (εισιτήρια με μειωμένο κόστος)
19 Μάρ 2019
OWASP Student Chapter Συνάντηση «Introduction to Digital Forensics»
17 Δεκ 2018
Ομιλία του καθηγητή Man Wai Mak (Hong Kοng Polytechnic University)
3 Δεκ 2018
Εκδήλωση «Robotic Operating System to Reality»
27 Νοέ 2018
IEEE Career Day 2018
16 Νοέ 2018
Livestreaming των εργασιών του SingularityU Greece Summit (19-20 Νοεμβρίου 2018)

Δείτε επίσης